• საიტის წესები
  Answers.ge-ზე დარეგისტრირება არის უფასო და ნებაყოფლობითი. თუკი თქვენ დარეგისტრირდებით ამ საიტზე ეს ნიშნავს, რომ...
  ვრცლად

თემა მაქვს დასაწერი საკონტროლოსთვის:რას გვასწავლის"ავთანდილის ანდერძი"

თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ(წინასწარ დიდი მადლობა)საკონტროლო ამ დღეებში მაქვს და იჩქარეთ ცოტა :)
3 წლის წინ 12526 მონახულება
საინტერესოა
Follow
პასუხი
2 პასუხი
 • შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანს“ 800 წელია ხარბდ ეწაფება ქართველი და უცხოელი მკითხველი. ეს უხვი სიბრძნის წყარო ჩვენი ეროვნული სიამაყეა. დღემდე არ შექმნილა მსოფლიო ლიტერატურაში „ვეფხისტყაოსნის“ ბადალიმხატვრული ნაარმოები.
  „ვეფხისტყაოსანი“ მკითხველს მაღალი ზნეობრივი იდეალებით აიარაღებს. სამშობლოს სიყვარულს, ძმობას, მამაცობას უნერგავს. წმინდა, უმწიკვლო მიჯნურობას ასწავლის, მეგობრისადმი თავგანწირვას უქადაგებს და ვინ მოსთვლის, კიდევ რამდენ სიკეთეს აზიარებს ეს საოცრება ლიტერატურის თაყვანისმცემლებს.
  პოეტის სტრიქონებიდან მთის წყაროსავით უხვად მოედინება სიბრძნის საგანძური, მაგრამ „ვეფხისტყაოსანში“ განსაკუთრებულ ნიმუშს წარმოადგენს ავთანდილის ანდერძი, მეგობრის დასახმარებლად მიმავალმა არაბეთის სპასპეტმა, გაპარვის ინ რომ დაუტოვა თავის ყმას-შერმადინს, მეფესთან არსადგენად.
  მორიდეული და გონიერი ავთანდილი დარმუნებულია, რომუკადრის საქმეს სჩადის, მოამაგე მეფის უკითხავად რომ ტოვებს არაბეთის სამეფოს, მაგრამ სხვა გამოსავალი რა აქვს. მას მეგობრის სიყვარულის ცეცხლი უგიზგიზებს გულში და ვერ შესძლებს მის უნახაობას.
  „ ვერ დავდგები შეუყრელად ჩემდა ცეცხლთა მომდებრისად“;
  „შემინდევ და წამატანე მოწყალება ღმრთაებრისად“.
  -ევედრებოდა იგი აღმზრდელ მეფეს და პატიებას სთხოვდა. ავთანდილს ღრმად სჯეროდა, რომ როსტევანი გადადგმულ ნაბიჯს ბოლოს არ დაუგმობდა და აპატიებდა, რადგან:
  „კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა“
  ჭეშმარიტად რაინდული სულის მქონე ჭაბუკი ძალზედ მოკრძალებულია ანდერძის წერისას. თავისი გადაწყვეტილების სისწორეში, რომ დაარწმუნოს მოხუცი როსტევანი, ბრძენი ფილოსოფოსის, პლატონის შეგონებას იშველიებს:
  „სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა“.
  ცოდნა უდიდესი სიკეთეა-ქადაგებს ავთანდილი-ადამიანი თუ განსწავლულია, სხვათა სასიკეთოდ უნდა მოიხმაროს ცოდნა. სიცრუე და ორპირობა ყოველგვარი უხეირობის სათავეა, ამიტომ ვერ წარმოუდგენია ავთანდილს ძმასავით საყვარელი მეგობრის გაწირვა:
  „რადგან თავია სიცრუე ყოველსა უბედობისა,
  მე რად გავირო მოყვარე, ძმა უმტკიცესი ძმობისა?!
  არა ვიქმ, ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა?!
  მით ვისავლებით მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა.“

  ავთანდილი თავის ანდერძში წერს, რომ ღვთის მოციქულნი სიყვარულის სიკეთეზე, მის სიძლიერეზე ბევრს ლაპარაკობენ, ადიდებენ ამ გრძნობას, „ეჟვანით ჟღერენ“, „სიყვარული აღგვამღლებს“ და რად არ გინდათ გულისყური მიაპყროთ, დაიჯეროთ-მორიდებული საყვედურით მიმართავს საყვარელ აღმზრდელს იგი და აქვე დასძენს, შენ ვერ დარწმუნებულხარ და უსწავლელ კაცს როგორღა დავაჯერებო.
  ავთანდილი მეფის ურჩი სპასპეტი არაა, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ გაჩნია. იგიმტკივნეულად განიცდის ურჩობას და უმძიმს გაპარვა,მაგრამ სასტიკად სძულს ცბიერი ადამიანი. კაცთმოყვარე რაინდი დარწმუნებულია, რომ ბედნიერ კაცად მაშინ იგრძნობს თავს, როცა საწადელს ეწევა-ძმადნაფიცს მიჯნურს აპოვნინებს. ამ გზაზე კი იგი მზად არის ყოველგვარ გაჭირვებას გაუმკლავდეს.
  სიმამაცისა და რაინდობის შესანიშნავი ნიმუშია მისი საქციელი. აბუკი მარტო სიკეთეს კი არ ქადაგებს, არამედთავისი მოქმედებით რაინდულ სულისკვეთებას უნერგავს ხალხს.
  ავთანდილი ღრმად არის დარწმუნებული, რომ იგი სწორად იქცევა და მას ასეთ ნაბიჯს არავინ დაუწუნებს. მან იცის რომ ამქვეყნად ღვთის ნების გარეშე არაფერი ხდება, ამიტომ წუხილი, ცრემლის ღვრა და ვაება არას არგებს ადამიანს.
  რაინდი გმობს ლაჩარს, უღონო და მშიშარა კაცს. სასტიკად სძულს ომში დაღრეჯით მიმავალი მეომარი და თხოულობს ასეთთა უარყოფას. ავთანდილის აზრით ასეთი მამაკაცები ვერაფრით სჯობიან მქსოველ ქალებს:
  „რა უარეა მამაცსა ომშიგან პირის მხმეჭელსა,
  შემრკალსა, შეშინებულსა და სიკვდილისა მეჭველსა!
  კაცი ჯაბანი რითა სჯობს დიაცსა ქსლისა მბეჭველსა?!“
  ავთანდილმა იცის, რომ ამქვეყნად ყველაზე ძნელად ვაჟკაცის სახელია მოსაპოვებელი.
  „სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა!“ - გვირჩევს იგი.
  ვინც სიკვდილს ამდაწწამ არ მოელის-წერს ავთანდილი-შემცდარია. ეს ხომ უეცრად ეწვევა კაცს და დღეს ღამედ უქცევს. მუხანათი სიკვდილი არავის და არაფერს არ ერიდება. მისი „შავი ხელი“ ყველაფერს მუსრს ავლებს, ასამარებს. ავთანდილის აზრით, საზარელი სიკვდილი, მაგრამ შერცხვენილ ცხოვრებას, ისევ ის სჯობს:
  „ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი
  მისგან გასწორდეს ყოველი, სუსტი და ძალგულოვანი
  ბოლოს შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი.
  სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი!“
  ბოლოს იმქვეყნად შევეყრებით ერთმანეთს-ღრმად დარმუნებული აცხადებს არაბეთის სპასპეტი-და პირშერცხვენილები ვერ შევხვდებით. რაღა პასუხი მივცე განსაცდელში ჩავარდნილ მეგობარს, არა
  „ვერ ვეცრუები, ვერ ვუზამ საქმესა საძაბუნოსა“
  -მტკიცე გადაწყვეტილებით აცხადებს იგი ანდერძში.
  ხანდახან ავთნდილს სევდაც შემოერევა. ანდერძის ერთ მონაკვეთში იგი ძალზე სევდიანი და უიმედოა, წერს: იქნებ მეგობრის დასახმარებლად წასულს შინ მობრუნება აღარ მიერია, იქნებ უცხოეთში ყარიბად სიკვდილიც მხვდეს ილად. აი,მაშინ გთხოვთ მოყალებას. დავიყებას ნუ მისცემთ ჩემს სახელს, ვტოვებ უთვალავ სიმდიდრეს, გაეცით რათა მომიგონონ.,
  „მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები,
  შენ დაამდიდრე ყოველი ობოლო, არას მქონენი:
  მიღწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.“
  ძნელ გზაზე მიმავალი ავთანდილი სხვათა სიკეთეზე მაინც ფიქრობს, მას არც სახელმიფო ავიწყდება და არც ქვეშევრდომი. ანდერძის ბოლოს ავთნდილიმეფეს გულმხურვალედ ეხვეწება შეუნდოს თავისი საქციელი თან აბარებს თავის რჩეულ ყმას-შერმადინს, ნუ დამიჩაგრავო:
  „ნუ დაადინებ თვალთაგან ცრემლსა, სისხლითა ფრქვეულსა“
  -წერს ავთანდილი. იგი თავის ანდერძში ავლენს ჭეშმარიტ რაინდულ სულს, ზნეობას და სიფაქიზეს. იგი გვასწავლის საზოგადოების ინტერესებისათვის ანგარიშის გაწევას, მეგობრისადმი დახმარებას, მისთვის თავდადების აუცილებლობას, საზრიანი და გონივრული ცხოვრების საჭიროებას. მისი რწმენით მოკვდავმა ისე უნდა იცხოვროს, რომ მოიხვეჭოს ვაჟკაცის სახელი, ნათელი კვლი დატოვოს წუთისოფლიდან წასვლის შემდეგ. შერცხვენილ ყოფას არყოფნა სჯობია-ამბობს ავთანდილი და თავისი ცხოვრებით გმირობისა დ ვაჟკაცობის არაჩვეულებრივ მაგალითს იძლევა.სოფო მაღლაკელიძე (IX კლასი)
  მე ეს წავუკიტხე დღეს მასწავლებელს ძალიან მოეწონა <3
  0
  0
 • გაიხარე ძალიან დიდი მადლობა
  0
  0
 • ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/

  ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/


  ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/


  ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/


  ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/


  ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/


  ტურისტული და სანადირო ინვენტარი http://tent.ge/ - სგან

  იარაღი, კარვი, პარალონი, საძილე ტომრები, ზურჩანთები, დანები, განათება, ჰამაკები, გასაბერი ნავები, დურბინდები, საწვიმრები

  სრული ინვენტარის სანახავად ეწვიეთ ვებ გვერდს >>> http://tent.ge/

  უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ 100 ლარის შენაძენზე 100 ლარის ქვევით შენაძენზე ადგილზე მიტანა ფასიანია
  თბილისი - 5 ლარი
  რეგიონები - 10 ლარი

  ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0% განვადებით მინუმუმ 100 ლარის შენაძენზე

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  მის: თბილისი, სააკაძის მოედანი
  http://tent.ge/
  0
  0

პასუხის გასაცემად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია.კითხვა მომხმარებელი
Top მომხმარებლები
37 ქულა
10 ქულა
9 ქულა
5 ქულა
4 ქულა
4 ქულა
4 ქულა
3 ქულა
3 ქულა
ბოლოს დამატებული