მათემატიკა ვინც იცით ხვალისთვის მჭირდება

მათემატიკა ვინც იცით ხვალისთვის მჭირდება

კითხვა N1000041 1 პასუხი ABC ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია მართკუთხედი. ცნობილია,რომ MN-ის სიგრძე სიგრძეზე KN-ის სიგრძეზე 4-ჯერ მეტია.AB=10,8სმ. იპოვეთ მართკუთხედის პერიმეტრი.