გეომეტრია ამოცანა

გეომეტრია ამოცანა

კითხვა N1000134 1 პასუხი რ დიდი და რ პატარა რადიუსიანი წრეწირები გარედან ეხება ერთმანეთს. ამ წრეწირებისათვის გავლებულია საერთო გარე მხები. მიღებულ მრუდწირულ სამკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ მისი რადიუსი , თუ რ დიდი=9 და რ პატარა=4.