სახელმწიფო დაინანსება

სახელმწიფო დაინანსება

კითხვა N1000463 0 პასუხი 4. სახელმწიფო დაფინანსება სახელმწიფო დაფინანსებით მიზნობრივი ჯგუფის სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება საქართველოს კანონით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, ან ვაუჩერის მეშვეობით. რა არის ვაუჩერი და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის? 0x01 graphic ვაუჩერი - სახელმწიფოს მიერ მიზნობრივი ჯგუფისათვის გადაცემული, მიმოქცევადი მატერიალიზებული ან/და არამატერიალიზებული ფორმის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც განკუთვნილია სამედიცინო მომსახურების, ან პირადი დაზღვევის დასაფინანსებლად. ვაუჩერი განკუთვნილია მომსახურების დაფინანსებისათვის ერთი წლის განმავლობაში და შედგება ცალკეული თვისათვის განკუთვნილი 12 ტალონისაგან, რომლის ფორმა მტკიცდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. სახელმწიფო დაფინანსებით მიზნობრივი ჯგუფების პირადი დაზღვევა ხორციელდება ვაუჩერის მეშვეობით. უნდა გვახსოვდეს, რომ ვაუჩერი პერსონიფიცირებულია და მასში მოცემულია ვაუჩერის მფლობელის შესახებ ინფორმაცია. ვაუჩერის მესაკუთრე შეიძლება იყოს პირი, ან პირთა წრე (მაგალითად ოჯახი, თემი და სხვა). ვაუჩერის მესაკუთრეს აქვს სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის ან სადაზღვევო ორგანიზაციის თავისუფლად არჩევის უფლება. ერთიანი ვაუჩერებით მისი მესაკუთრეები იღებენ თანაბარ პიროებებში სამედიცინო მომსახურებას ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. განკარგული ვაუჩერის განაღდება ხდება შესაბამისი გამნაღდებელი საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ ვაუჩერის წარმდგენი ორგანიზაციისათვის თანხის გაცემით. სახელმწიფო აფინანსებს იაფ სამედიცინო დაზღვევის პროგრამას, რომელიც მოქმედებს სოციალურად დაუცველ ფენებსა და დევნილებზე. სახელმწიფო აფინანსებს სამედიცინო მომსახურების გარკვეულ სახეებს. სამედიცინო მომსახურების ბაზისური პაკეტი ნიშნავს სამედიცინო დახმარების იმ მოცულობის ჩამონათვალს, რომლის საფასურის ანაზღაურება ნაკისრი აქვს სახელმწიფოს. საქართველოში სამედიცინო მომსახურების თანაბრად ხელმისაწვდომობა ხორციელდება სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამების საშუალებით. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ძირითადი მიზანია მოსახლოების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დონის ამაღლება. ეფექტურად მომუშავე ჯანდაცვის სისტემამ ყოველმხრივ უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობა ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებით. სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამები ემსახურება ხელმისაწვდომობის პრინციპს. სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო აფინასებს ბენეფიციარებს, რათა მათ მიიღონ ბაზისური სამედიცინო მომსახურება. ზოგ შემთხვევაში ეს არის სრული დაფინასება, ზოგჯერ თანაგადახდა. სად ვიშოვო ეს ვაუჩერი?