მიპასუხეთ გთხოვთ

მიპასუხეთ გთხოვთ

კითხვა N1000547 1 პასუხი ფიმოზის დროს ვინმეს სექსი გქონიათ და გადასულა ორგანოს ჩუჩა?