დამეხმარეთ! მათემატიკა

დამეხმარეთ! მათემატიკა

კითხვა N1000606 2 პასუხი ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი 5მ-ს უდრის. ამ სამკუთხედის ფუძეზე მდებარე წერტილიდან გავლებული გვერდების პარალელური ორი წრფე. იპოვეთ მიღებული პარალელოგრამის პერიმეტრი.