Dzaan mainteresebs da iqneb icodet

Dzaan mainteresebs da iqneb icodet

კითხვა N1001052 0 პასუხი Rame rolze kastingi gamocxadda vtqvat, rogor gavigo, winaswar xo ar vici vin gamoacxadebs ro imat gverds vadevno tvali da rogor moviqce ro ar gamoneparos kastingi tu tardeba sadme?