გეხვეწებიიით!!

გეხვეწებიიით!!

კითხვა N1001054 1 პასუხი ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეებია a და b (a>b). BK სიმაღლეა.დაასაბუთეთ: ა) AK=(a-b):2 ბ) KD არის a და b-ს არითმეტიკული საშუალო. გეხვეწებით დამიწერეთ გამოყვანააააა