5. რომელ რიგშია მხოლოდ მჟავა ოქსიდები ა) NaCl, SO2, CuO, ბ)SO2, N2O5, Fe2O3 გ)CO2, P2O5, SiO2 დ) Cl2O7, MgO, SO3 6. რომელი რიგის ყველა ოქსიდი ურთიერთქმედებს წყალთნ: ა) CuO, Al2O3 ,FeO ბ)Na2O, K2O, CaO გ)Na2O, Fe2O3, SiO2 დ)MnO, Ag2O, N2O5 7. ნაერთთა რომელი წყვილი ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან: ა) CaO და CO2 ბ)SiO2 და CO გ) MgO და FeO დ) Al2O3 და N2O 8. რომელ ნივთიერებასთან რეაგირებს CuO: ა) წყალთან ბ) ნატრიუმის ოქსიდთან გ) გოგირდმჟავასთან დ) ნატრიუმი ტუტესთან

5. რომელ რიგშია მხოლოდ მჟავა ოქსიდები ა) NaCl, SO2, CuO, ბ)SO2, N2O5, Fe2O3 გ)CO2, P2O5, SiO2 დ) Cl2O7, MgO, SO3 6. რომელი რიგის ყველა ოქსიდი ურთიერთქმედებს წყალთნ: ა) CuO, Al2O3 ,FeO ბ)Na2O, K2O, CaO გ)Na2O, Fe2O3, SiO2 დ)MnO, Ag2O, N2O5 7. ნაერთთა რომელი წყვილი ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან: ა) CaO და CO2 ბ)SiO2 და CO გ) MgO და FeO დ) Al2O3 და N2O 8. რომელ ნივთიერებასთან რეაგირებს CuO: ა) წყალთან ბ) ნატრიუმის ოქსიდთან გ) გოგირდმჟავასთან დ) ნატრიუმი ტუტესთან

კითხვა N1002107 0 პასუხი