16. რომელი მეტალი გამოაძევებს სპილენძს, სპილენძ(II) ქლორიდის ხსნარიდან: ა) Ag ბ)Hg გ)Au დ) Fe 17. ნაერთთა რომელი წყვილი რეაგიებს ერთმანეთთან: ა) P2O5 და SiO2 ბ) MgO და HCl გ) CuO და BaO დ) CuCl2 და Fe(OH)3 18. რომელი რეაქცია არ მიმდინარეობს: ა)Na+ H2O -> ბ)Fe2O3 + H2O -> გ)CuO + H2SO4 -> დ) Zn + HCl -> 19. ნახშირბად (IV ) ოქსიდი რეაგირებს : ა) H2SO4 ბ) NaOH გ) NaCl დ)Na 20. KOH-თან რეაგირებს : ა) Na2O ბ) Cu(OH) გ) CO2 დ)CuO

16. რომელი მეტალი გამოაძევებს სპილენძს, სპილენძ(II) ქლორიდის ხსნარიდან: ა) Ag ბ)Hg გ)Au დ) Fe 17. ნაერთთა რომელი წყვილი რეაგიებს ერთმანეთთან: ა) P2O5 და SiO2 ბ) MgO და HCl გ) CuO და BaO დ) CuCl2 და Fe(OH)3 18. რომელი რეაქცია არ მიმდინარეობს: ა)Na+ H2O -> ბ)Fe2O3 + H2O -> გ)CuO + H2SO4 -> დ) Zn + HCl -> 19. ნახშირბად (IV ) ოქსიდი რეაგირებს : ა) H2SO4 ბ) NaOH გ) NaCl დ)Na 20. KOH-თან რეაგირებს : ა) Na2O ბ) Cu(OH) გ) CO2 დ)CuO

კითხვა N1002110 1 პასუხი