გთხოვთ დამეხმარეთ ქიმია ვინც იცით ფლს

გთხოვთ დამეხმარეთ ქიმია ვინც იცით ფლს

კითხვა N1002555 0 პასუხი

1.ნახშირწყალბადები ორგანული ნაერთებია, რომლებიც შედგება.

ა)ნახშირბადისა და წყლისგან

ბ)ნახშირორჯანგისა და წყლისგან

გ)ნახშირბადისა და წყალბადისგან

გ)ნახშირბადისა და ჟანგბადისაგან

2.ბუნებრივი აირის შემადგენელი ძირითადი კომპონენტია

ა)აცეტილენი

ბ)ბენზოლი

გ)ეთილენი

დ)მეთანი

3.ნავთობი ადვილად აალებადი ბლანტი სითხეა, რომელიც

ა)სუფთა ერთი ბუნებრივი ნივთიერებაა

ბ)ნახშირწყალბადების ბუნებრივი ნარევია

გ)მხოლოდ ნაჟერი ნახშირწყალბადების ნარევია

დ)მხოლოდ არომატული ნახშირწყალბადების ნარევია

4.დღეს უკვე მიიჩნევენ, რომ წყალბადი ენერგიის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული წყაროა. თუმცა წყალბადის საწვავად გამოყენებას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს.

ა)წერილობით ჩამოაყალიბეთ რა დადებითი მხარეები აქვს წყალბადურ ენერგეტიკას.

1)

2)

3)

ბ)წერილობით ჩამოაყალიბეთ, რა უარყოფითი მხარეები აქვს წყალბადურ ენერგეტიკას.

1)

2)

3)

5.მოცემულია მეტალები: თუთია, ტკინა და ვერცხლი

1) ამ მეტალებიდან შეარჩიეთ ორი მეტალი, ერთი მარტივი ნივთიერების, მეორე კი ხსნადი მარილის სახით, რომ მათ შორის მიმდინარე ჩანაცვლების რეაქციაში გამოყოს მეტი რაოდენობის სითბო. დაასაბუთეთ თქვენი ვარაუდი.


2)შეადგინეთ ჩანაცვლების რეაქციის ტოლობა


6.გარკვეულ პირობებში აზოტის წყალბადთან ურთიერთქმედებისას მიიღება ამიაკი NH3 და გამოიყოფა 46 კჯ სითბო.

1) შეადგინეთ აზოტის წყალბადთან ურთიერთქმედების რეაქციის თერმოქიმიური ტოლობა

2)რას უდრის ამიაკის დაშლის რეაქციის სითბური ეფექტი? დაასაბუთეთ ვარაუდი

3)იანგარიშეთ სითბოს რაოდენობა, რომელიც გამოიყოფა 5.6 გ აზოტის წყალბადთან ურთიერთქმედებისას


წინასწარ დიდი მადლობა ვინც დამეხმარებით. damexmarettttttttttt plsssssssssssssssssss