გეოგრაფია. კოლხეთის დაბლობი

გეოგრაფია. კოლხეთის დაბლობი

კითხვა N1003300 0 პასუხი

მეურნების რომელი დარგის განვითარებას უწყობს ხელს კოლხეთის დაბლობზე მინერალური და თერმული წყლების არსებობა?

რა ფაქტორები განაპირობებს კოლხეთის დაბლობის ლანდშაფტების ჩამოყალებებას?