გთხოვვვვთ გთხოვვვვთ გთხოვვვვთ დაწერეთ მოთხრობა რომლის დასაწყისი აშკარად გამოიკვეთება ორი დაპირისპირებული პერსონაჟი. თხრობა შეწყვიტეთ მაშინ როდესაც მკითხველი ადვილად ამოიცნობს გმირს და ანტიგმირს. ხვალისთვის მინდა დირექტორი მომკლავს

გთხოვვვვთ გთხოვვვვთ გთხოვვვვთ დაწერეთ მოთხრობა რომლის დასაწყისი აშკარად გამოიკვეთება ორი დაპირისპირებული პერსონაჟი. თხრობა შეწყვიტეთ მაშინ როდესაც მკითხველი ადვილად ამოიცნობს გმირს და ანტიგმირს. ხვალისთვის მინდა დირექტორი მომკლავს

კითხვა N1003549 2 პასუხი