რა განსხვავებაა ?

რა განსხვავებაა ?

კითხვა N260192 0 პასუხი რა განსხვავებაა სტაფისა და პიტბულს შორის? 1) http://www.google.ge/imgres?q=pit+bull&um=1&hl=ka&sa=N&biw=1024&bih=617&tbm=isch&tbnid=ZeCSZq8deUEg2M:&imgrefurl=http://americanpitbull.biz/&docid=tZF4dW6xlkk0HM&w=336&h=466&ei=In-RTpzlEfT24QSBkImRAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=783&vpy=300&dur=354&hovh=206&hovw=151&tx=101&ty=168&page=2&tbnh=138&tbnw=105&start=19&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:19 2) http://www.google.ge/imgres?q=stafi+terier&um=1&hl=ka&biw=1024&bih=617&tbm=isch&tbnid=OrNckaEfdfyzwM:&imgrefurl=http://www.dogzonline.com.au/breeds/puppies/american-staffordshire-terrier.asp&docid=YhVNNsVXz0EkNM&w=175&h=131&ei=W3-RTvCQDsiH4gTU35WnAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=146&vpy=229&dur=589&hovh=104&hovw=140&tx=103&ty=42&page=6&tbnh=104&tbnw=140&start=81&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:81 რომელი რომელია 1)სტაფია თუ პიტ ბული 2)სტაფია თუ პიდბული