=// =)) =(( =// =)) =(( =// =)) =(( =// =)) =(( ?

=// =)) =(( =// =)) =(( =// =)) =(( =// =)) =(( ?

კითხვა N270040 0 პასუხი მოცემულია 4 რიცხვი, პირველი სამი ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1/5:1/3:1/20. მეოთხე რიცხვი მეორე რიცხვის 15%ია. იპოვეთ ეს რიცხვები, თუ ცნობილია, რომ მეორე რიცხვი 8 ერთეულით მეტია დანარჩენების ჯამზე. (პასუხები ვიცი, ეს არიის48 80 12 12) მაგრამ ამოხსნა მჭირდება ლოგიკური