თქვენი კლასი?

თქვენი კლასი?

კითხვა N603827 0 პასუხი ერთიანი კლასია? ჩემიდაპარალელური სულყოველთვის ერთიანია ..