aq ra xdeba? au ar mezineba dxla gavgijdebi

aq ra xdeba? au ar mezineba dxla gavgijdebi

კითხვა N938325 0 პასუხი tinme xart? ar gezinebat?o_O:-C