rame dzilis wamali icis vinmem ?

rame dzilis wamali icis vinmem ?

კითხვა N940310 0 პასუხი ?