"დავითიანი"-ს გაშინაარსება მინდაა 1 სტროფიის

"დავითიანი"-ს გაშინაარსება მინდაა 1 სტროფიის

კითხვა N998301 1 პასუხი წაღმა მბრუნავმა დრო-ჟამმა უკუღმა შექმნა ტრიალი, ფრთა მოჰკრა ქართლსა, კახეთსა, შეაქნევინა ხრტიალი, მამლები ტურამ დაჭამა, დედლები დარჩა ტიალი, მიდგა ყოვი და ყორანი, დანაწყებინა წკრტიალი. 《《ხრტიალი-ხროტინი》》 《《დანაწყებინა წკრტიალი-დააწყებინა წიოკი》》