გთხოოვთ სასწრაფოა

გთხოოვთ სასწრაფოა

კითხვა N999768 2 პასუხი ხომ ვერ მეტყვით რა განსხვავებაა ლტოლვილსა და დევნილს შორის???