გენეტიკური ამოცანანები

გენეტიკური ამოცანანები

კითხვა N999905 1 პასუხი გულისაბას ორი ჯიშის შეჯვარებით მიღებულია 52 მცენარე ვარდისფერყვავილიანი, და49 მცენარე თეთრყვავილიანი.განსაზღვრეთ მშობლები გენოტიპები და ფენოტიპები.